Praktik

OBS! Vi skal modtage din praktikansøgning med din og praktikstedets underskrift senest 20. januar (forårssemestret) og 20. august (efterårssemestret). Ellers kan du ikke påregne at få tildelt en praktikvejleder.

Link til praktikopslag

Du kan finde vejlederoversigten i studiehåndbogen.

 1. Den projektorienterede praktik erstatter enten projektet på 1. kandidatmodul (Performance-design modul 2) eller projektet på 2. kandidatmodul (Performance-design modul 3) og vægter 15 ECTS. Derudover består 1. kandidatmodul (Performance-design modul 2) af det obligatoriske kursus Æstetik & Design samt yderligere ét valgfrit kursus à 7,5.

 2. Praktikophold må maksimalt udgøre 30 ects af dit samlede kandidatstudie. Du kan derfor gå i praktik på dit andet kandidatfag også, så længe praktikken dér højst tæller 15 ects.

 3. Hvis du skal i praktik i udlandet er det muligt at få dispensation fra kravet om tilstedeværelse i kurset Æstetik og Design. Kontakt kursets underviser. På det valgfrie kursus afhænger dispensationsmuligheden af kursets art og skal aftales individuelt med den enkelte underviser.

 4. Du skal selv finde en praktikplads og aftale med den om praktikkens indhold og omfang. Praktikken er normeret til ½ semesters arbejde, og studienævnet anbefaler derfor, at praktikkens samlede varighed ikke overskrider 3 måneders fuldtidsarbejde incl. rapportskrivning. Tilmelding til praktik sker via den almindelige fagtilmelding.

 5. Praktikaftalen skal godkendes af Studienævnet inden praktikken kan påbegyndes. Udfyld blanketten, som findes på Performance-designs hjemmeside. Foruden oplysninger om tid og sted skal aftalen indeholde en beskrivelse af dine arbejdsopgaver og det forventede faglige udbytte samt en underskrift fra både dig og praktikstedet.

 6. Praktikopholdet afsluttes med en rapport og en mundtlig prøve med intern censur. Eksamen skal afholdes i samme eksamenstermin som praktikken gennemføres, og tidspunktet for den mundtlige prøve aftales med vejlederen. Projektrapporten afleveres på samme tidspunkt som projektrapporterne. Rapporten skal afleveres i 3 eksemplarer til Pia Kloster.

 7. Rapporten skal have et omfang på 15-20 normalsider (ekskl. bilag), og den skal opfylde almindelige formalia (forside, indholdsfortegnelse, henvisninger, sprogbrug etc.) for projektrapporter. Den skal redegøre for det faglige udbytte af praktikforløbet og perspektivere det i forhold til relevant teori om det pågældende praksisfelt. Det er altså ikke en dagbog, men en (kort) redegørelse for praktikopholdet/-stedet og dine konkrete arbejdsopgaver og en teoretisk og metodisk refleksion over (udvalgte aspekter af) opholdet. Du kan vælge at bruge erfaringerne fra praktikken som ”case” til at belyse en eller flere faglige problemstillinger, f.eks. kreative processer, publikumsrelationer eller organisationsstrukturens betydning for et aktuelt projektdesign. Det er en god idé at have sådanne mulige problemstillinger i baghovedet så tidligt som muligt, så det ikke kun er i rapporten, at teori og praksis kan mødes, men også allerede under praktikken.

 8. Det er en god idé løbende at ”dokumentere” praktikopholdet vha. f.eks. feltnoter, logbog og fotos. Efter et par måneders praktik kan det være utroligt svært at huske, hvad du undrede dig over, da det hele var nyt og i det hele taget hvilke overvejelser, du har gjort dig undervejs. Dette materiale kan være nyttigt i forbindelse med rapporten, både i redegørelsen for opholdet og til at indkredse centrale teoretiske/metodiske problemstillinger.


Anja Lindelof, praktikkoordinator

Du kan downloade ansøgningsformularen:

Dansk ansøgningsformular

Engelsk ansøgningsformular

Beskrivelse af praktik i studieordningen

En guide til praktikophold

Nedenstående er en guide til, hvad man selv som studerende kan gøre for at få et så godt praktikophold som muligt.

Undersøg virksomhedens eller organisationens aktiviteter og tag stilling til om det er noget du har lyst til at lære mere om. Tag også stilling til grundlæggende ting, som organisations type, ledelse, flad eller hierarkisk struktur, da disse elementer kan spille en stor rolle i forhold til hvordan de arbejder og hvor meget ansvar du kan få.

Inden første møde med stedet er det godt, hvis du har gjort klart overfor dig selv, hvad du vil få ud af praktikopholdet, samt hvilke krav og forventninger du har til dem.

Følgende elementer er godt at snakke tydeligt og konkret om inden eller i begyndelsen af forløbet:

 • Stil spørgsmål til organisationen og hvordan de arbejder? Hvilken ledelsesstil de har? Hvad lægger de vægt på i deres kultur?
 • Hvad skal du lave konkret? Hvis du har ønsker, så udtryk dem tydeligt.
 • Hvordan kan de implementere oplæring under dit ophold? Sig gerne hvad du helst vil lære mere om.
 • Kan de lave et introforløb for dig? Hvorledes ser det ud? Kom gerne selv med forslag.
 • Hvem er din kontaktperson i organisationen? Få en person, som er ansvarlig for at tage hånd om dit praktikophold, og som er din løbende kontakt.
 • Hvis du har andre studieaktiviteter eller erhvervsarbejde ved siden af, så sig det og sørg for de er fleksible i forhold til det.


Der er en række redskaber, som kan hjælpe til at gøre dit ophold bedre. Her er et par eksempler:

 • Hold løbende evalueringer, gerne med et par ugers mellemrum, og i hvert fald et hver måned, hvor I taler om hvordan det går, og om begge parter får det ønskede ud af dit ophold. Bed selv om en evaluering, hvis de ikke tager initiativ, og sæt det ind som et egentligt møde. Hold også evalueringer selvom tingene går godt, da det giver mulighed for at snakke om mere dybdegående ting, som man ikke når i dagligdagen.
 • Juster forventninger og udtryk eksplicit hvad du vil have, da de ikke har mulighed for at justere noget med mindre de ved hvad du gerne vil. Gør gerne dette i dagligdagen og ikke kun til evaluering.
 • Sig til, hvis du er utilfreds, hverken du eller dem får noget ud af at sige det efter opholdet er slut.
 • Husk at du er i praktik og dermed har en række rettigheder og krav du kan stille.
 • I tilfælde af problemer, så brug din praktikvejleder!


God fornøjelse med dit ophold!

August 2012
Anne Basse & Anja Mølle Lindelof

 
Send rettelser til webmaster
 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59